Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12-11-2020 Autor: Angelika Perdek-Chabinowska

Praca z uczniem z SPE to przede wszystkim indywidualizacja – podejście dostosowane do jego możliwości psychofizycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Efektywność podejmowanych działań wymaga gruntownej wiedzy na temat klasyfikacji SPE.

 

Każdy nauczyciel powinien wiedzieć, jak klasyfikować i diagnozować uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (dalej: SPE), ponieważ w szkołach ogólnodostępnych jest coraz więcej dzieci wymagających specjalnych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych. Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają najczęściej z trudności, z jakimi dziecko mierzy się w różnych aspektach edukacyjnych na różnych etapach swojego życia. Mogą być one skutkiem niepełnosprawności ucznia lub trwającej u niego choroby przewlekłej, która ma wpływ na tworzenie barier utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły czy klasy.

 

Co na to prawo


Ważne jest ujęcie prawne diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Kwestie związane z SPE reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2017 r., poz. 1578). Do grupy uczniów z SPE zaliczamy dzieci: z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przejawiające specyficzne trudności w uczeniu się, zdolne, a także te, u których stwierdzamy deficyty kompetencji komunikacyjnych i zaburzenia sprawności językowej. W tej klasyfikacji nie można również pominąć uczniów, których problemy wynikają z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Największą uwagą oraz wsparciem należy objąć te dzieci, które w różny sposób doświadczyły sytuacji traumatycznych, kryzysowych, a także cierpiące z powodu deficytów środowiskowych lub zaniedbań ze strony opiekunów.


Od niedawna w klasyfikacji SPE prawo uwzględnia również zaburzenia zachowania i emocji. W tej kategorii wyróżniamy dodatkowo szczególne uzdolnienia, które są traktowane jako bardzo duże wyzwanie dydaktyczne. Ta grupa uczniów wymaga odpowiedniego podejścia nauczycieli do motywowania i rozwijania uzdolnień. Nauczyciele powinni skupiać się nie tylko na uczniach potrzebujących pomocy w niwelowaniu niepowodzeń szkolnych, ale również na uczniach, którzy przejawiają szczególne uzdolnienia. Należy wzmacniać ich potencjał.


Prawidłowe rozumienie SPE


Uczeń z SPE to każdy uczeń, który potrzebuje od nauczyciela większej uwagi i zaangażowania. Czasami można spotkać się z błędną interpretacją, że specjalne potrzeby edukacyjne to niepełnosprawność. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi specjalisty, pedagoga czy psychologa pracującego w placówce. Ta potrzeba jest zarezerwowana dla wszystkich uczniów z SPE, którzy są zdiagnozowani przez nauczycieli i wychowawców.

 

[...]

 

Angelika Perdek-Chabinowska – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się również tematyką rozwijania kompetencji kluczowych, kodowaniem oraz metodami skutecznej nauki. Pasjonatka psychologii rozwoju.

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.