Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Indywidualizację kształcenia uczniów z SPE czeka egzamin poprawkowy

10-11-2020 Autor: Eryk Chilmon

40% szkół objętych kontrolą NIK nie wprowadziło przewidzianych w prawie form indywidualizacji nauczania uczniów z SPE. Większość nie diagnozowała również ich potrzeb dotyczących rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

 

Dużo szkół nadal ma niewiele do zaoferowania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dalej: SPE) – tak wynika z raportu opublikowanego we wrześniu br. przez Najwyższą Izbę Kontroli (dalej: NIK). Celem NIK było sprawdzenie, jak nowe podejście do indywidualizacji nauczania, które zostało wprowadzone przez zmiany w Prawie oświatowym w roku szkolnym 2017/2018, jest realizowane w praktyce. Okazało się, że szkoły nie wykorzystały w pełni możliwości, jakie dają przepisy. W blisko 40% skontrolowanych placówek nie wprowadzono proponowanych w prawie nowych form pomocy, a istniejące już wcześniej nie zawsze realizowano prawidłowo.


Konsekwencje zmiany prawa


Nowe przepisy Prawa oświatowego weszły w życie 1 września 2017 r. Zmiany objęły podejście do indywidualizacji kształcenia – wprowadzenie możliwości zastosowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć prowadzonych indywidualnie lub w grupie do pięciu uczniów (zamiast, dotychczas szeroko wykorzystywanego, nauczania indywidualnego). Wprowadzono także nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmiany w nauczaniu domowym i kształceniu uczniów zdolnych. Przepisy umożliwiły prowadzenie nowych zajęć – rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i umiejętności uczenia się.


Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak zmiany dotyczące organizacji indywidualnego nauczania, którego od roku szkolnego 2018/2019 nie można już prowadzić na terenie szkoły. W efekcie protestowali rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy z niepokojem przyjęli konieczność „zamknięcia” ich dzieci w domach. Pierwsze skutki zmian, polegające na ograniczeniu stosowania indywidualnego nauczania, można było dostrzec już w roku szkolnym 2017/2018. W stosunku do roku poprzedniego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały o 43% mniej orzeczeń o potrzebie organizacji tej formy kształcenia (patrz: wykres).

 

Gorsze wyniki w nauce, ale lepsza integracja


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę 20 szkół podstawowych z terenu województw: lubelskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego oraz pięciu kuratoriów oświaty w tych województwach. Kontrola dotyczyła lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.


We wszystkich szkołach objętych kontrolą zreorganizowano indywidualne nauczanie po wprowadzeniu nowych przepisów, które wymagają, by zajęcia te nie odbywały się na terenie szkoły. Dla ok. 25% uczniów, wcześniej indywidualnie nauczanych, oznaczało to zmiany w postaci nowych, bardziej dostosowanych do ich potrzeb form kształcenia (zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia lub zajęcia indywidualne). Niektórzy powrócili do systemu klasowo-lekcyjnego. Niestety, w pierwszym roku szkolnym zastosowanie zmienionych form kształcenia nie pozwoliło większości z tych uczniów na utrzymanie wyników edukacyjnych na poziomie z lat poprzednich, ale za to osiągnięto poprawę w integracji ich z grupą rówieśniczą. Dla pozostałej części uczniów indywidualne nauczanie odbywało się na nowych zasadach, przy czym nie zawsze prawidłowo. W czterech szkołach nie zapewniono niektórym uczniom realizacji podstawy programowej lub wymaganego wymiaru godzin. Z kolei na prośbę rodziców dla dużej grupy uczniów z niepełnosprawnościami zajęcia nadal były, wbrew przepisom prawa, organizowane w szkole.


Wiele do poprawy


Prawie wszystkie skontrolowane szkoły (z wyjątkiem jednej) wprowadziły nową formę pomocy w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów wykazujących trudności w funkcjonowaniu szkolnym. Kontrola NIK pokazała jednak, że nie zawsze ten proces odbywał się prawidłowo i nie zawsze przynosił spodziewane efekty. Dyrektorzy nierzadko zmniejszali wsparcie dla uczniów, ograniczani przez organy prowadzące szkoły, które obniżały finansowanie liczby godzin tego wsparcia.

 

[...]

 

Eryk Chilmon – redaktor prowadzący „TIK w Edukacji”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.