Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Efektywny plan nadzoru pedagogicznego

24-10-2019 Autor: Sławomir Żebrowski

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora jest jednym z najważniejszych dokumentów wspierających organizację pracy szkoły. Dobrze zaprojektowany plan wspomaga rozwój szkoły i jej nauczycieli, a także zapewnia realizację polityki oświatowej państwa.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU z 2017 r., poz. 1658) wprowadza do szkół i placówek szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego. Jako formy nadzoru pedagogicznego określa: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie. Wszystkie cztery formy powinny ze sobą tworzyć spójną całość. Tworząc plan nadzoru, dyrektor szkoły powinien uwzględnić szereg dokumentów, m.in. politykę oświatową państwa, strategię rozwoju gminy, wnioski z nadzoru, koncepcję pracy placówki i inne. W idealnej sytuacji udaje się połączyć w planie wszystkie wyżej wymienione elementy, a także uwzględnić specyfikę szkoły i jej środowiska, nie powodując przy tym nadmiernego wzrostu biurokracji i dokumentacji – tak aby było efektywnie i efektownie.

 

Formy nadzoru

 

Ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę oświatową. Wyniki ewaluacji wykorzystujemy, podejmując decyzje, które mają podnosić jakość organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce. Warto rozważyć taki problem ewaluacji, który z jednej strony będzie niósł rekomendacje wpływające na rozwój placówki, a z drugiej strony nie będzie zadaniem dodatkowym w procesie nadzoru. Dobrze jest ewaluować pozostałe elementy bieżącego nadzoru. Ciekawym rozwiązaniem może być poddanie ewaluacji procesu wspomagania nauczycieli. Dobór właściwych narzędzi oraz zespołu ludzi do zbadania działań podejmowanych w tym zakresie ograniczy wykorzystanie zasobów ludzkich i nadmierną biurokrację. Wnioski i rekomendacje płynące z raportu po ewaluacji w tym przypadku będzie można również wykorzystać w sprawozdaniu z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania. W ten sposób dyrektor jednocześnie odciąża się z konieczności analizy wybranej formy nadzoru i zapewnia sobie solidne badanie podejmowanych przez siebie działań z zakresu wspomagania.

 

Rozporządzenie daje dyrektorom autonomię co do kształtu sprawowanego nadzoru pedagogicznego, gdyż w przeciwieństwie do poprzedniej wersji tego aktu prawnego nie określa szczegółowo, na czym ten nadzór ma polegać. Nie pojawia się wymóg, że wspomaganie ma się odbywać w formie hospitacji. Jest wiele innych źródeł informacji, m.in.: wyniki testów, sprawdzianów, egzaminów, klasyfikowanie uczniów, opinie uczniów i rodziców, skargi i zażalenia. Niezależnie od tego, jaką formę obserwacji zajęć nauczyciela przyjmie dyrektor, to ma ona służyć ocenie efektywności jego pracy. Wspomaganie to działania, których celem jest inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce oświatowej procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy. Są one ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków. W tej formie nadzoru spotykają się obszary diagnozy potrzeb, rozwoju osobistego i pracy zespołowej. Dobre zaprojektowanie tego działu przez dyrektora ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju instytucji, którą kieruje. Dlatego warto rozważyć powołanie zespołów zadaniowych wspierających dyrektora. Wsparcie przy badaniu potrzeb, analiza zebranych informacji od nauczycieli i uczniów czy wsparcie merytoryczne podczas procesu obserwacji pracy na zajęciach będą nieocenionym wkładem w prawidłowe sprawowanie nadzoru. Takie wsparcie spowoduje również utożsamianie się nauczycieli z podejmowanymi działaniami i wzmocni ich efektywność.

 

[...]

 

Sławomir Żebrowski – nauczyciel konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych oraz fizyki, organizator szkoleń dla edukacji i trener biznesu. Autor publikacji i propagator nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu i edukacji.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.