Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Monitoring w placówkach oświatowych

24-10-2019 Autor: Tomasz Cygan

Wśród przepisów wprowadzonych do polskiego prawa przy okazji rozpoczęcia stosowania rodo duże znaczenie mają regulacje dotyczące monitoringu. Wpływ na to ma masowa praktyka stosowania tych rozwiązań oraz wątpliwości dotyczące brzmienia regulacji.

 

Stosowanie monitoringu wizyjnego oraz przetwarzanie unikalnych cech w postaci wizerunku zyskało na tyle dużą popularność, że wymusiło na polskim ustawodawcy podjęcie stosownych działań legislacyjnych. Uchwalona w tym celu regulacja sprawia jednak wrażenie zbyt sformalizowanej, nakładając na dyrektorów szkół i placówek oświatowych stosunkowo liczne obowiązki o charakterze konsultacyjnym.


Regulacje dotyczące monitoringu w placówkach oświatowych zawierają elementy o charakterze podmiotowym, przedmiotowym, terytorialnym, czasowym oraz proceduralnym. Jednak już na wstępie należy zauważyć, że stosowanie monitoringu w tych organizacjach nie jest obligatoryjne. Ustawodawca w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1148 ze zm.; dalej: pr. ośw.) posługuje się trybem warunkowym, przyznając taką możliwość i to jedynie w przypadku, gdy jego stosowanie okaże się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.


Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki edukacyjno-szkoleniowej. W niektórych sytuacjach to założenie może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której jakość wykonywanej pracy będzie się wprost przekładała na bezpieczeństwo uczniów i pracowników lub ochronę mienia.

 

Status prawny administratora

 

Należy również rozważyć, komu przysługuje status prawny administratora. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 7 rodo „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.


Konieczne jest dokonanie analizy wskazanych przepisów pod kątem podmiotowym. W przypadku regulacji dotyczących monitoringu zawartych w art. 108a pr. ośw. funkcję administratora będzie pełnił dyrektor szkoły lub placówki. W definicji monitoringu zwracają uwagę dwie kwestie. Po pierwsze użycie słowa „nadzór”, które należy interpretować jako działalność kontrolną wraz z możliwością ingerencji w celu korygowania niepożądanych działań. Po drugie monitoring to środek techniczny umożliwiający rejestrację obrazu. Prowadzi to do wniosku, że monitoring wizyjny nie obejmuje dźwięku, tylko sam obraz, a także do przyjęcia, że sam podgląd obrazu bez możliwości nagrywania nie stanowi monitoringu w rozumieniu przepisów prawa. Z kolei monitoringiem będzie środek techniczny, który co prawda ma możliwość rejestracji obrazu, ale ta możliwość jest wyłączona.

 

Zasięg terytorialny

 

Przepisy określają także zasięg terytorialny monitoringu w placówkach oświatowych zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny, wyłączając z jego zakresu pewne pomieszczenia. Monitoring oznacza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły, placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Co istotne, w przypadku gdy monitoring obejmuje teren wokół budynków, żaden przepis nie wymaga uzyskiwania zgody właściciela lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.


Ma to znaczenie, gdy monitoring swoim zasięgiem wychodzi poza obszar administratora. W takim przypadku może obejmować teren niekoniecznie stanowiący własność administratora. Przepis stanowi bowiem o terenie wokół szkoły lub placówki bez wiązania go z jakimkolwiek stosunkiem prawnym. Oznacza to, że może on obejmować także teren powszechnie dostępny. Wątpliwości może budzić jedynie sytuacja, w której teren wokół zakładu pracy należy do osoby prywatnej. Niemniej niejednokrotnie możliwości techniczne będą warunkowały zakres działania monitoringu.

 

[...]

 

Tomasz Cygan – adwokat, doświadczony konsultant i wykładowca, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, współautor bloga poświęconego ochronie danych osobowych, audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.