Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Zmiany na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela

22-10-2018 Autor: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

26 lipca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jego wdrożenie nakłada na pedagogów spełnienie nowych wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

 

Jak spełnić wymagania egzaminacyjne i kwalifikacyjne, by ścieżka awansu zawodowego nauczyciela okazała się efektywnie wykorzystanym czasem, który wpłynął na rozwój umiejętności, uzyskanie pozytywnych efektów nauczania i podniesienie jakości pracy szkoły? Każdy nowo zatrudniony nauczyciel ma obowiązek (wynikający wprost z rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego nie jest konieczne. Największe zmiany na ścieżce awansu zawodowego dotknęły właśnie młodych, nowo zatrudnionych nauczycieli stażystów. Zmiany m.in. polegają na wydłużeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy; wprowadzeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną. Dotyczą nie tylko samej struktury stażu, egzaminu i składu komisji egzaminacyjnej, ale przede wszystkim wymagań, które stażysta musi spełnić, by móc złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne.

Plan rozwoju i wniosek o rozpoczęcie stażu

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Co w przypadku, gdy plan nie jest doskonały i wymaga doprecyzowania lub zmiany założeń? Nauczyciel jest zobowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go w wyznaczonym przez dyrektora terminie, który nie może być krótszy niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia.

Plan rozwoju ma być pomocny przy planowaniu pracy, monitoringu podejmowanych działań, a w konsekwencji – ułatwić napisanie sprawozdania po zakończonym stażu. Do każdego wymagania określonego w rozporządzeniu należy zaplanować właściwe działania, które je spełnią. Ten proces trzeba dokładnie przemyśleć, gdyż bardzo ważne przy pisaniu planu jest to, aby nasze działania były spójne, mierzalne i zgodne z prawem.

Nauczyciel kontraktowy – niezbędne umiejętności

Aby spełnić wymagania potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, niezbędna jest znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Nauczyciel, spełniając to wymaganie, powinien poznać wszystkie dokumenty wewnątrzszkolne regulujące pracę placówki. Warto, aby zaplanował takie działania, które tę wiedzę wykażą. Może także opisać udział i pracę w konkretnych zespołach działających na terenie szkoły. Powinien również opisać procedury i zadania związane z awansem zawodowym.

Niezbędna jest umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej. Tutaj należy uwzględnić działania potwierdzające realizację podstawy programowej, programu, właściwy dobór podręczników, monitorowanie realizacji zagadnień z podstawy programowej, umiejętność konstruowania planów pracy, programów zajęć rewalidacyjnych, współpracę przy konstruowaniu np. IPET. Ponadto warto zaplanować działania mające na celu realizację potrzeb opiekuńczych i wychowawczych uczniów, a także wykazać umiejętność planowania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Kolejne wymaganie to umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania. Nauczyciel wskazuje tutaj na umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów. Może wskazać na skuteczność wdrożonych przez siebie metod pracy oraz odpowiednią strukturę i tok lekcji. Każdy nauczyciel powinien pamiętać także o uczniach szczególnie zdolnych, stąd też warto, aby w tym wymaganiu podjął takie działania, które wpłyną na rozwój zainteresowań uczniów i poszerzanie ich pasji.

W planie należy uwypuklić umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Warto zaplanować w tym punkcie pogłębianie wiedzy na temat psychologii poprzez czytanie fachowej literatury, ale należy wskazać konkretne aspekty i przykłady, które zastosowaliśmy w swojej pracy, a zdobyliśmy je właśnie dzięki tej lekturze. Ponadto można ukończyć różne formy doskonalenia zawodowego, które wpłyną na zwiększenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, ale należy także wskazać na konkretne przykłady wykorzystania tej wiedzy.

[...]

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Autorki blogów specjalni.pl, tikzklasa.blogspot.com. Członkinie grupy Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Autorki wielu projektów dotyczących sieci współpracy nauczycieli, trenerki, edukatorki.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.