Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Innowacje w szkole

11-04-2019 Autor: Małgorzata Rabenda

Szybko zmieniające się realia wymuszają na szkołach tworzenie planów rozwoju i wprowadzanie takich zmian, by jak najlepiej przygotować uczniów do życia w XXI w. Wśród wielu pojęć związanych z kategorią zmiany najczęściej pojawia się słowo „innowacja”.

 

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Innowacja to robienie czegoś innego, czegoś nowego, w inny niż dotąd sposób. Jej charakterystyczne cechy to odejście od stereotypów i wyjście poza ramy obecnego systemu edukacji, a jednocześnie pozostawanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Rodzaje innowacji

Punktem wyjścia do podjęcia działań innowacyjnych powinna być celowość rozumiana jako zmiana istniejącego stanu, wynikająca z uzasadnionych potrzeb. Bardzo ważnym czynnikiem jest planowość, czyli wskazanie osób odpowiedzialnych, podział zadań i określenie sposobu ich realizacji. Jeśli nasza działalność jest uzasadniona, służy rozwiązaniu określonego problemu lub zmienia istniejący stan rzeczy, to możemy mówić o jej użyteczności. Z uwagi na to, że innowacje można podzielić na programowe, organizacyjne i metodyczne, a także mieszane (np. organizacyjno-metodyczne), już na początku należy ustalić, do jakiej kategorii daną innowację się zalicza.

Innowacje mogą dotyczyć m.in.: programów nauczania – np. programy autorskie, praca w systemie blokowym; zasad oceniania – np. ocenianie kształtujące; metod nauczania; organizacji przestrzeni szkolnej; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; doskonalenia nauczycieli itp. Przykładowa struktura innowacji programowej wygląda następująco:

  • opis założeń dydaktycznych i organizacyjnych;
  • cel ogólny i cele szczegółowe;
  • treści kształcenia;
  • oczekiwane osiągnięcia uczniów;
  • procedury osiągania celów;
  • opis sposobu ewaluacji.

Wprowadzanie innowacji

Działalność innowacyjna może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, wybrane klasy lub tylko grupy uczniów. Nie ma tu żadnego ograniczenia, natomiast istotne jest, by wprowadzana zmiana przyniosła wymierne korzyści i gwarantowała realizację podstawy programowej.

Nowe regulacje prawne dotyczące dzia­łalności innowacyjnej szkoły zostały zapisane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 996 ze zm.). W dokumencie tym wyraźnie podkreślono, że innowacyjność szkoły jest integralnym elementem jej działalności.

Porównując zapisy ustawy z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (DzU z 2002 r. nr 56, poz. 506), które obowiązywało do 1 września 2017 r., można zauważyć dwie zasadnicze zmiany: zniesienie obowiązku zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz zniesienie wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Tym samym to szkoła w sposób samodzielny i autonomiczny powinna podejmować decyzje dotyczące realizowanych i dokumentowanych innowacji. Słowem, szkoły nie mają obowiązku zgłaszania do kuratora oświaty innowacji pedagogicznych.

Ważne zmiany prawne

Zapisane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:

  • konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 pkt 18);
  • obowiązek tworzenia przez szkoły warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 3);

[...]

 

Małgorzata Rabenda – nauczycielka matematyki, zajęć komputerowych oraz dyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku. Certyfikowana trenerka edukacyjna. Była zaangażowana w realizację wielu projektów edukacyjnych, m.in. Cyfrowa Szkoła, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci. Obecnie zajmuje się procesowym wspomaganiem szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Konsultantka metodyczna w Fundacji Katalyst Education.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.