Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Bezpieczeństwo i higiena – zmiany w przepisach

11-04-2019 Autor: Anna Serocka

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nakłada na dyrektorów szkół nowe obowiązki. Zgodnie z tymi przepisami uczniowie mają być mniej obciążeni – nie tylko zajęciami, ale i podręcznikami czy pomocami naukowymi.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Mi­nistra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2018 r., poz. 2140) dyrektor szkoły albo upoważniona przez niego osoba musi prowadzić rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek organizowanych przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniów. Rejestr, o którym mowa, winien zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.

Plany zajęć

Zmiany dotyczą również planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które mają uwzględniać:

  • równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

muszą uwzględniać:

  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

Dyrektor powinien zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te winny być organizowane w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły, placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z przeprowadzanych prac. Miejsca prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

Jeżeli dyrektor szkoły lub organ prowadzący zamierza zawiesić zajęcia, musi o tym fakcie zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kwestie zdrowia

Pracownicy szkoły lub placówki niebędący nauczycielami w terminie do dnia 1 marca 2019 r. musieli zostać przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W nowych przepisach dokonano zwiększenia wykazu pomieszczeń, w których muszą znajdować się apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. Wykaz poszerzono o świetlice szkolne.

Rozporządzenie precyzuje również kwestię substancji chemicznych używanych w szkołach. Substancje te i ich mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed szkodliwym działaniem, opatrzonych etykietkami. Na każdej etykiecie powinna się znaleźć nazwa substancji chemicznej lub mieszaniny substancji oraz informacje o ich niebezpiecznym bądź szkodliwym działaniu dla zdrowia.

Substancje chemiczne i ich mieszaniny należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu. Każda substancja musi posiadać kartę charakterystyki dostępną dla osób prowadzących zajęcia z ich użyciem. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz umieszcza te karty w łatwo dostępnym miejscu.

 

[...]

 

Anna Serocka – nauczycielka, główny specjalista ds. bhp z 20-letnim stażem w jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych, gospodarstwach rolnych i zakładach opieki zdrowotnej.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.