Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Ostatni dzwonek w programie „Aktywna tablica”

16-04-2018 Autor: Tomasz Kulasa
autor : Rys. B. Brosz

Zostało kilka dni, aby skorzystać z tegorocznego dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Szkoły, które nie zdążą wysłać wniosku do 15 kwietnia, będą jeszcze miały szansę to zrobić w przyszłym roku.

 

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, które przygotują ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, przy założeniu, że ten rozwój powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole przez działania odpowiednio przygotowanych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Dlatego program „Aktywna tablica” przewiduje udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne

W związku z udzielonym wsparciem szkoła będzie zobowiązana do realizowania zadań określonych w programie, a polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, ponieważ dodatkowym celem „Aktywnej tablicy” jest zmiana sposobu kształcenia lub uczenia się polegająca na wprowadzaniu interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych.

W ramach programu organom prowadzącym szkoły jest udzielane wsparcie finansowe z budżetu państwa na wyposażenie lub doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci:

1) tablic interaktywnych w dwóch wariantach:

a) tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
b) tablica bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

2) projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych;
3) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku;
4) interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Określona w rozporządzeniu specyfikacja pomocy dydaktycznych, które mogą być nabywane przez szkoły, oraz określenie warunków dla zakupionych w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomocy dydaktycznych ma zagwarantować pozyskanie sprzętu w takiej konfiguracji, aby uzyskać w szkołach optymalne funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Zwiększanie kompetencji

W ramach zaproponowanej listy pomocy dydaktycznych objętych wsparciem finansowym organy prowadzące szkoły podejmują decyzje co do wyboru pomocy dydaktycznych, w zależności od potrzeb prowadzonych przez siebie szkół. Częste wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli pomocy dydaktycznych, w jakie zostanie wyposażona szkoła, ma się przyczynić do poznania możliwości ich zastosowania oraz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Mimo że zakres przyznanego wsparcia finansowego zawęża się do wyposażenia lub doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, to na szkoły uczestniczące w programie nałożono również zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania. Realizacja tych zadań ma się przyczynić do uzyskania efektu wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa informacyjnego, tj. uczniów i nauczycieli, oraz stanowi niezbędny warunek adaptacji szkoły do funkcjonalności szkoły nowoczesnej.


Technologia w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych powinna być wprowadzana do szkoły przez nauczycieli, stąd potrzeba długookresowego doskonalenia kompetencji nauczycieli w każdej dostępnej formie, także samokształcenia ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń i rozwiązań w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

Wymiar dofinansowania

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może być wyższa niż 80% kosztów realizacji zadania, w związku z tym określono konieczną (procentowo) strukturę wspierania zadania wkładem własnym organu prowadzącego, który może być zarówno finansowy, jak i rzeczowy. Warunkiem udzielenia dotacji organom prowadzącym jest zapewnienie przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% zadania objętego wsparciem finansowym.

[...]

Tomasz Kulasa – naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN, jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji, działalnością innowacyjną i eksperymentalną oraz uczniem zdolnym.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.