Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Zmiany w Karcie Nauczyciela

13-04-2018 Autor: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w Karcie Nauczyciela. Dotyczą one m.in. kwestii urlopu dla poratowania zdrowia, procedury oceny pracy oraz awansu zawodowego. Większość zmian weszła w życie 1 stycznia, pozostałe zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r.

 

Od 1 stycznia każdy nauczyciel, który jest na ścieżce awansu zawodowego lub planuje w najbliższym czasie wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na rozpoczęcie stażu, powinien zapoznać się ze zmianami, których jest niemało. Wydaje się, że zmiany w awansie zawodowym były pożądane. Każdemu, bez względu na jego dorobek czy zaangażowanie wyższy stopień awansu się należał i ogromna większość nauczycieli otrzymywała akceptację komisji kwalifikacyjnej lub też zdawała egzamin. Nie zawsze okres przewidziany na odbycie stażu był wystarczający i być może jego wydłużenie spowoduje większą świadomość nauczycieli. Niepokojące i niesprawiedliwe jest jednak to, że młodzi nauczyciele dużej będą pracować bez podwyżki za nieduże pieniądze.

Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zostaje zastąpiona oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy za okres stażu. Jednym z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy. Ocena ma wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego.

Obecny system awansu zawodowego nauczycieli został uzupełniony przez wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się co najmniej 3-letnim okresem pracy od dnia nadania tego stopnia oraz wyróżniającą oceną pracy. Stanowi on 16% kwoty bazowej. Czym to skutkuje? Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć tylko wyróżniający się nauczyciele dyplomowani. Ma to być dla nich motywacja do dalszych starań, rozwoju i aktywności.
 
Wydłużenie stażu

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego został wydłużony z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wprowadzono możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego w zależności od oceny pracy – nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu. Zmiany te nie dotyczą osób, którym od nadania ostatniego awansu zawodowego upłynęły 2 lata. Oznacza to, że od września nauczyciele kontraktowi, którym minęły 2 lata od nadania poprzedniego stopnia awansu, będą mogli rozpocząć staż.

 

Wymagania wobec nauczycieli stażystów

Największe zmiany dotknęły młodych, nowo zatrudnionych nauczycieli stażystów, ponieważ nastąpiło wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 21 miesięcy. Ponadto muszą zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego (do tej pory była przeprowadzana rozmowa przez komisję kwalifikacyjną). W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; ekspert z listy ekspertów; opiekun stażu.

Natomiast nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole będą uzyskiwali stopień nauczyciela mianowanego.

[...]

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Autorki blogów specjalni.pl, tikzklasa.blogspot.com. Członkinie grupy SuperbelfrzyRP oraz Superbelfrzy Mini. Autorki wielu projektów dotyczących sieci współpracy nauczycieli, trenerki, edukatorki.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.