Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Planowanie przyszłości uczniów

12-06-2017 Autor: Julia Jajkiewicz

Aby czerpać radość z życia, trzeba znaleźć swoją pasję. Tymczasem wiele młodych osób nie wie, w jakim charakterze chcą pracować. Wsparciem w tym zakresie jest prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU poz. 532) nakłada obowiązek prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Zgodnie z § 25.1 rozporządzenia do zadań doradcy zawodowego należy: diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, prowadzenie zajęć związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz współpraca z innymi nauczycielami. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (§ 25.2). W załącznikach rozporządzenia z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.) widnieją zapisy obligujące szkoły do zamieszczenia w statutach informacji dotyczących organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także sposobu organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców.

Mimo że istnieją ogólne wytyczne określające zadania doradcy zawodowego, nie jest sprecyzowane, w jaki sposób powinny być one realizowane. Warto więc wzorować się na konkretnych przykładach. W tym artykule został przedstawiony m.in. sposób prowadzenia doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 81 w Krakowie.

 

Dialog i warsztaty


Najlepszą metodą diagnozy oraz wsparcia w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest rozmowa, a to dlatego, że największy komfort pojawia się podczas indywidualnego spotkania. Takie konsultacje warto przeprowadzać podczas dyżuru (można go organizować po lekcjach szkolnych), na który przychodzą zainteresowani uczniowie. Można również przeprowadzić wstępną diagnozę w trakcie zajęć bądź zrobić wywiad z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i innymi nauczycielami. Pomocnym narzędziem są także testy predyspozycji zawodowych. W pracy doradcy warto sięgnąć po ogólnodostępny test Hollanda. Ważnym sposobem realizacji zadań doradcy zawodowego jest prowadzenie zajęć. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki, a główny cel to wsparcie ucznia w zaprojektowaniu dalszej kariery zawodowej. Aby to zrobić, powinien poznać siebie oraz swoje mocne i słabe strony, a także stale rozwijać zainteresowania i pasje. Podczas zajęć z zakresu doradztwa warto poruszać tematykę związaną z kompetencjami miękkimi, które poza kwalifikacjami (dyplomami, certyfikatami) mają kluczowe znaczenie w pracy zawodowej oraz w codziennym życiu. Warto więc przybliżać uczniom podstawy komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, asertywności, zarządzania czasem itp.

Przykładowy program poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjum zaproponowała Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego w publikacji Poradnictwo kariery w gimnazjum. Program zawarty jest w trzech modułach: Poznanie samego siebie, Rynek edukacji i pracy oraz Planowanie przyszłości zawodowej. W każdej klasie realizowane są tematy z trzech wymienionych wyżej modułów. Ta sama szkoła opracowała również program dla szkół ponadgimnazjalnych Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku kompetencji. Składa się on z czterech modułów: Bilans zasobów, Kwalifikacje i kompetencje w perspektywie rozwoju zawodowego, Rynek pracy, Indywidualny Plan Zawodowy (IPZ).

[...]

Julia Jajkiewicz – doradca zawodowy w Gimnazjum nr 81 w Krakowie, pedagog, trenerka technik efektywnego uczenia się. Entuzjastka myślenia wizualnego oraz mindmapingu.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.