Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Szanse reformy oświaty

12-06-2017 Autor: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Reforma edukacji dotknie także uczniów ze specjalnymi potrzebami. Zmiany, szczególnie te dotyczące nauczania o nowych technologiach, mogą jednak przynieść korzystne efekty.

 

Szkolnictwo specjalne oraz edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w związku z reformą edukacji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko nauczycieli i pracowników tych placówek, lecz także rodziców i prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie 1 września br. rozpoczną naukę w zreformowanej szkole. Pracę w tych placówkach należy zorganizować, uwzględniając zmiany w przepisach prawa. Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna stanie się ośmioletnią szkołą podstawową specjalną. Wciąż istnieć będą trzyletnie szkoły przysposabiające do pracy, ale do nich będą uczęszczać wyłącznie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zmiany w planie nauczania


Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie obowiązywała nowa podstawa programowa, w związku z czym zajęcia będą prowadzone według nowych ramowych planów nauczania. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną we wszystkich klasach szkoły podstawowej będą obowiązywać nowa podstawa programowa oraz nowe ramowe plany nauczania. Również trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie realizowała nową podstawę programową i nowe ramowe plany nauczania.

Nie będzie zmian w zajęciach rewalidacyjnych – nadal będą one realizowane w minimalnym, tygodniowym wymiarze 12 godzin na oddział z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i minimalnym oraz tygodniowym wymiarze 10 godzin na oddział z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach można prowadzić zajęcia w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny tygodniowy czas trwania tych zajęć (dla dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością – 10 godzin, dla dzieci z lekką niepełnosprawnością – 12 godzin). Natomiast godziny do dyspozycji dyrektora w wymiarze dwóch godzin na I etapie edukacyjnym i trzech godzin na II etapie edukacyjnym i w szkole ponadpodstawowej mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności na zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności. W klasach IV i VII pojawią się zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w roku.

 

Powtarzanie klas i przedłużanie nauki


Uczniowie klasy I gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staną się uczniami klasy VII szkoły podstawowej. Uczniowie klasy II gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymali promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staną się uczniami klasy VIII szkoły podstawowej. Uczniowie klasy III gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończą szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staną się uczniami klasy VIII szkoły podstawowej.

Uczniom niepełnosprawnym będzie można przedłużyć okres nauki o jeden rok na I etapie edukacyjnym, o dwa lata na II etapie edukacyjnym i o jeden rok w szkole ponadpodstawowej. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Decyzję tę podejmuje się na pierwszym etapie edukacyjnym nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III, na II etapie edukacyjnym nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII, a w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej nie później niż w ostatnim roku nauki.

 

Komunikatywność i kreatywność


Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć doskonaleniu umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC). Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania procesu komunikowania się. Nowością jest to, że w trakcie zajęć rozwijających komunikację należy opracować dla ucznia indywidualny zestaw pomocy do komunikowania się, który powinien być dostępny na wszystkich pozostałych zajęciach w szkole, w domu i w środowisku otwartym.

[...]

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Autorki blogów specjalni.pl, tikzklasa.blogspot.com. Członkinie grupy Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Autorki wielu projektów dotyczących sieci współpracy nauczycieli, trenerki, edukatorki.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.